Kirjaesittelyjä

Kihlakunnansyyttäjä Heikki Stenius

Minna Kimpimäki: Kansainvälinen rikosoikeus, 2015

Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen kirja kansainvälisistä rikoksista. Teoksessa käsitellään muun muassa vakavia ihmisoikeusloukkauksia, sota- ja terrorismirikoksia sekä kansallisen tuomioistuimen toimivaltaa kansainvälisissä rikoksissa. Kirjassa perehdytään laajalti maailmanrikoksista tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden vaikutukseen kansallisella tasolla.

Kansainvälisestä rikosoikeudesta väitellyt OTT, VT Minna Kimpimäki on onnistunut rakentamaan erittäin kattavan ja onnistuneen yleisesityksen aihepiiristä. Teos soveltuu erinomaisesti syyttäjän käyttöön, sillä kirja on helppolukuinen, selkeä ja sisältää runsaasti oikeuskäytäntöä (EIT, kansainvälinen rikostuomioistuin, ad hoc -tuomioistuimet ym.).

ISBN: 978-952-246-340-1
Kauppakamari, 2015


Tietopalvelupäällikkö Kirsti Jakobsson

Kaijus Ervasti ja Anna Nylund: Konfliktinratkaisu ja sovittelu

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa julkaistu perusteos konflikteista ja konfliktinratkaisusta. Teoksessa käydään läpi muun muassa konfliktien tyyppejä, syitä ja kehittymistä. Lisäksi on esitetty lähestymistapoja ja toimintavaihtoehtoja konfliktinratkaisuun. Teos tarjoaa tukea kaikenlaisten konfliktien ratkaisemiseen.

Tromssan yliopiston professori Anna Nylund ja Helsingin yliopiston dosentti Kaijus Ervasti ovat Pohjoismaiden johtavia konfliktiteoreetikoita.

ISBN: 978-951-37-6577-4
Edita Publishing Oy, 2014

Olli Mäenpää: Yleinen hallinto-oikeus

Kirja esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet. Teoksessa käsitellään hallintotoiminnan perusasioita, kuten julkisen vallan käyttöä, viranomaisen toimivaltaa, julkisuutta, virkavastuuta, hallinnon oikeussuhteita ja oikeusturvaa. Kirja on oikeudellinen yleisavain viranomaistoiminnan ytimeen ja julkisen vallan käytön oikeudellisiin perusteisiin.

OTT Olli Mäkelä on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

ISBN: 978-952-14-3200-2
Lakimiesliiton kustannus, 2017, 1. painos
Teos on verkkokirjana Suomen laki -palvelussa

Antti Jokela: Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot – Oikeudenkäynti I

Uudistetussa teoksessa on perusteellinen esitys tuomioistuimia ja tuomareita koskevista muuttuneista säännöksistä. Riita- ja rikosasiain alioikeusmenettelyn lisäksi teoksessa tarkastellaan vaihtoehtoisia menettelymuotoja, hallintolainkäyttöä ja muutoksenhakua sekä niissä tapahtuneita merkittäviä muutoksia.

Antti Jokela on prosessioikeuden emeritusprofessori.

ISBN: 978-952-14-2984-2
Lakimiesliiton kustannus, 2016, 3 uud. painos
Teos on verkkokirjana Suomen laki-palvelussa.

Pekka Koponen: Ylimääräinen muutoksenhaku

Teoksessa käsitellään tuomiovirhekantelua ja tuomionpurkua koskevia perusteita, joiden nojalla lainvoimainen tuomio voidaan poistaa tai purkaa. Pääosin vuodelta 1960 peräisin olevat OK 31 luvun säännöksiä koskevat esityöt ovat suppeat, mikä lisää tulkinnan haasteellisuutta. Teoksessa hyödynnetään tämän vuoksi myös julkaisemattomia korkeimman oikeuden päätöksiä sekä laajalti ruotsalaista oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta. Perus- ja ihmisoikeuksien merkityksien voimakas kasvu on tuonut uusia oikeuslähteitä myös ylimääräisessä muutoksenhaussa huomioon otettavaksi.

OTT Pekka Koponen on toiminut oikeusneuvoksena korkeimmassa oikeudessa vuodesta 2009 alkaen.

ISBN: 978-952-14-3053-4
Lakimiesliiton kustannus, 2017, 1. painos
Teos on verkkokirjana Suomen laki -palvelussa.

Jussi Tapani ja Matti Tolvanen: Rikosoikeus – Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Teos on ajantasainen ja systemaattisesti jäsennetty esitys rangaistuksen määräämisen ja täytäntöönpanon keskeisitä kysymyksistä. Rangaistuksen määräämisessä keskitytään mittaamisperusteisiin ja lajinvalintaan uusimman oikeuskäytännön ja käytännönläheisten esimerkkitapausten valossa.

Teos soveltuu käytännön käsikirjaksi kaikille, jotka tarvitsevat koottua tietoa rangaistuksen määräämisestä ja täytäntöönpanosta.

OTT, VT Jussi Tapani työskentelee Turun yliopiston rikosoikeuden professorina.

OTT, VT Matti Tolonen on Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeiden professori.

ISBN: 978-952-14-2871-5
Talentum Pro, Helsinki, 2016, 3. uud. painos
Teos on verkkokirjana Suomen laki-palvelussa

Päivi Hirvelä ja Satu Heikkilä: Ihmisoikeudet – Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön

Teokseen on koottu laajasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä kaikista sen aineellista oikeutta koskevista artikloista. Erityisesti teoksen 6, 8 ja 10 artikloja käsittelevät luvut on kirjoitettu hyvin yksityiskohtaisesti, sillä useimmissa Suomea koskeneissa tapauksissa on ollut kyse juuri näiden artiklojen soveltamisesta. Teos on kirjoitettu käytännön tarpeita palvelevaksi hakuteokseksi, josta kiireinen lainkäyttäjä löytää helposti relevantin oikeustapauksen ja sen olennaisen sisällön lyhyesti selostettuna.

OTT, dosentti, VT Päivi Hirvelä oli EIT:n suomalainen tuomari 2007–2015. Hirvelä työskentelee oikeusneuvoksena korkeimmassa oikeudessa.

OTT, docteur en droit, LLM Satu Heikkilä, on työskennellyt vuodesta 2007 EIT:n sihteeristön lakimiehenä.

ISBN: 978-952-14-3214-9
ALMA Talent, Helsinki, 2017, 2 uud. painos
Teos on verkkokirjana ALMA Talent-palvelun verkkokirjahyllyssä 12/2017.

 
Julkaistu 22.12.2017
Sivun alkuun |