Syyttäjälaitoksen koulutusohjelma

Syyttäjälaitoksen koulutusohjelman suunnittelu pohjautuu sekä ajankohtaisiin koulutustarpeisiin että tuleviin osaamishaasteisiin. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä syyttäjien, yliopistojen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Näin kursseille taataan korkeatasoinen opetus ja sisältö.

Henkilökohtaisesti suunniteltu osaamispolkupolku ohjaa kouluttautumista ja mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa erikoistumisen erilaisiin tehtäviin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Syyttäjän ammatillisen osaamisen kivijalka muodostuu Syyttäjän startti- ja Syyttäjäntyön ytimessä -koulutusohjelmista. Näiden muodostamalle perustalle rakentuvat moniosaajan yleis-, jatko- ja syventävä koulutus.

Syyttäjän startti -koulutusohjelma

Syyttäjän startti -koulutusohjelma on uuden syyttäjän kattava perehdyttämisohjelma syyttäjän työhön. Syyttäjänvirastot rekrytoivat uusia syyttäjiä tarpeidensa mukaan kuuden kuukauden mittaiseen apulaissyyttäjän määräaikaiseen virkaan. Tänä aikana apulaissyyttäjä suorittaa Syyttäjän startin.

Koulutusohjelma rakentuu verkkokurssista, perehdyttämisohjelmasta, koulutuspäivistä ja työssä oppimisesta. Perehdyttämisohjelman toteutuksesta vastaavat apulaissyyttäjälle nimetty henkilökohtainen tutor ja esimies.

Syyttäjäntyön ytimessä -koulutusohjelma

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää syyttäjien valmiuksia oikeudellisesti laadukkaaseen ratkaisutoimintaan ja rikosasioiden hoitamiseen sekä vahvistaa syyttäjän ammatillista identiteettiä ja parantaa hänen ymmärrystään omasta roolistaan rikosprosessiketjussa.

Koulutus syventää työuran alkuvaiheessa olevien syyttäjien ammatillista osaamista. Se antaa laajan kokonaiskuvan syyttäjän työstä ja luo edellytykset syyttäjän korkealle ammattiosaamiselle.

Opetusjaksot

1. jakso: Syyttäjä rikosprosessin dynamona

2. jakso: Syyttäjän päätöksenteko

3. jakso: Syyttäjä pääkäsittelyn moottorina

4. jakso: Yleiset opit sekä perus- ja ihmisoikeudet

5. jakso: Syyttäjä viestijänä

Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää viisi kolmen päivän opetusjaksoa eli yhteensä 15 lähiopetuspäivää. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua ja tehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Moniosaajasyyttäjän koulutus

Syyttäjän startin ja Syyttäjätyön ytimessä -koulutusohjelmien jälkeen alkaa moniosaajan osaamispolku. Koulutus etenee portaittain kahden- neljän vuoden sykleissä perustasosta syventävään osaamiseen.

Moniosaaja I osaamisalueeseen kuuluvat mm. huumausainerikokset, petos, kavallus, väkivaltarikokset.

Moniosaaja II osaamisalueeseen kuuluvat mm. ympäristörikokset, järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, virkarikokset, viharikokset, verorikokset, velallisen rikokset.

Moniosaaja III osaamisalueisiin kuuluvat mm. kyberrikollisuus, vaativat työrikokset, sanavapausasiat.

Syyttäjän erikoistumisjärjestelmä

Syyttäjällä on mahdollisuus erikoistua johonkin kolmesta aihealueesta: talouselämä, henkilöt tai turvallisuus. Kukin erikoistumisalue sisältää useita eri erikoistumisalueita. Uusi erikoistumisjärjestelmä tulee voimaan syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen myötä.

Kansainväliset asiat

Syyttäjän työ on kansainvälistä. Syyttäjä toimii usein eri valtioiden viranomaisten kanssa ja hänen tulee tuntea kansainvälistä rikosprosessioikeutta. Syyttäjille on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa erilaisissa vaihto-ohjelmissa.

Sihteerin osaamispolku

Sihteerit toimivat syyttäjien työn tukena. Monipuolinen toimenkuva, muuttuva työympäristö ja uudet tietojärjestelmät vaativat laaja-alaista osaamista. Sihteereiden osaaminen perustuu vahvaan sihteerityön ydinosaamiseen. Ydinosaamista vahvistetaan perehdyttämiskoulutuksella, työssä oppimisella sekä tutortoiminnalla.

Lisätietoja: koulutus.vksv(at)oikeus.fi

 
Julkaistu 6.2.2018