Åklagarväsendets organisationsreform

Åklagarväsendets verksamhet och organisation håller på att reformeras så att det kommer att fungera som ett enda ämbetsverk under året 2019, i stället för nuvarande Riksåklagarämbetet och 11 lokala åklagarämbeten. Det nya ämbetsverket med namnet Åklagarmyndigheten ska bestå av en centralförvaltningsenhet (riksåklagarens byrå) och fem åklagardistrikt, nämligen Norra Finland, Östra Finland, Västra Finland, Södra Finland och Åland.

Åklagardistrikten ska sköta den operativa åklagarverksamheten i sina distrikt. Centralförvaltningsenheten ska bland annat ansvara för styrningen, utvecklingen och övervakningen av åklagarväsendet och åklagarverksamheten.

Reformens mål och centrala innehåll

Syftet med reformen av åklagarväsendet är att utveckla dess verksamhet och öka produktiviteten. På så sätt kan åklagarväsendet förverkliga det straffrättsliga ansvaret så att medborgarnas rättsskydd inte försvagas trots allt knappare resurser. Förenhetligandet av åklagarverksamheten syftar också till att förbättra likabehandlingen av medborgarna.

De brottmål som kommer till åklagarna blir allt mer krävande. Man kommer att svara på de krävande brottmålen och den därmed ökade arbetsmängden genom att satsa på kompetensutveckling och göra handläggningen av ärenden effektivare. När snabb hantering av brottmål infördes på riksnivå i höst kan resurserna bättre inriktas på krävande brottmål.

Stödfunktionerna utvecklas och koncentreras så att de bättre kan stödja åklagarväsendets arbete. Här utnyttjas de möjligheter som digitaliseringen ger.

Även specialiståklagarsystemet utvecklas. Reformen av specialiståklagarsystemet syftar till att säkerställa att hanteringen av de mest krävande brottmålen håller hög kvalitet och sköts effektivt. Därtill vill man säkerställa att specialiståklagarnas kompetens utnyttjas allmänt inom åklagarväsendet och att åklagarväsendets sakkunskap och situationsbild är på en hög nivå.

Dessutom utvecklas specialiseringen av erfarna mångkunniga åklagare som arbetar med grundläggande åklagaruppgifter.


Dokument

Åklagarväsendet omorganiseras och är fr.o.m. oktober 2019 en enda myndighet (JM:s pressmeddelande 10.1.2019)Regeringens proposition (17/2018) till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten

Regeringen föreslår att åklagarväsendet ombildas till en enda myndighet (JM:s pressmeddelande 15.3.2018)
Nytt förfarande för snabb handläggning av brottmål tas i bruk inom åklagarväsendet (pressmeddelande 11.1.2018)

Lagberedningsprojekt på justitieministeriets webbplats (på finska)

Reform av åklagarväsendets organisation. Sammandrag av remissvaren

Arbetsgruppens betänkande: Organisering av åklagarväsendet (JM)

Riksåklagarväsendets utredning Ett förnyande och enhetligt åklagarväsende (på finska)

Organisering

Justitieministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om reformen av åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet ansvarar för den övriga planeringen och genomförandet av reformen.

Riksåklagaren tillsatte 1.7.2016 ett internt projekt inom åklagarväsendet för att utarbeta en plan för utvecklingen av verksamheten. Beredningsuppgiften delades mellan tre planeringsgrupper: ledning och styrning, brottmål och stödfunktioner. Alla planeringsgrupper hade representanter för åklagarämbetena, Riksåklagarämbetet och olika yrkesgrupper. De förändringar i informationssystemet som reformen förutsätter utreds av ICT-gruppen som leds av statsåklagare Johanna Hervonen.

Planeringsgruppen för ledning och styrning leddes av ledande häradsåklagare Harri Lindberg (Åklagarämbetet i Helsingfors) och statsåklagare Ritva Sahavirta (Riksåklagarämbetet),

planeringsgruppen för brottmål av häradsåklagare Kosti Kurvinen (Åklagarämbetet i Österbotten) och häradsåklagare Eija Velitski (Åklagarämbetet i Helsingfors) samt

gruppen för stödfunktioner av ledande sakkunnig Henrika Räsänen (Riksåklagarämbetet) och ledande häradsåklagare Jarmo Toivola (Åklagarämbetet i Salpausselkä).

Ytterligare information om reformen:
Riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 56 20802, och
förvaltningsdirektör Joanna Autiovuori, tfn 029 56 20805

Utgångspunkter för reformen

Riksåklagaren tillsatte 29.5.2015 utredare för att utreda omorganiseringen av åklagarväsendet antingen enligt modellen med fyra ämbetsverk eller ett ämbetsverk. Syftet med utredningen var att granska reformen av åklagarväsendet i synnerhet utifrån verksamhetens utgångspunkter. Utredarna föreslog ett ämbetsverk som ny organisationsmodell. Utredningen var på omfattande remiss, varefter den överlämnades till justitie- och arbetsminister Jari Lindström 7.4.2016.

Minister Lindström beslöt 24.5.2016 att åklagarväsendet ska organiseras som ett ämbetsverk.

Justitieministeriet tillsatte 24.5.2016 ett projekt, vars uppgift var att bereda ändringen av lagen om åklagarväsendet (439/2011) och de relaterade förordningarna.

Tidtabell

Riksdagen godkände 27.11.2018 lagförslagen 1–12 i proposition RP 17/2018 rd.

Regeringen överlämnade ett förslag (RP 17/2018) till lag om Åklagarmyndigheten till riksdagen i mars 2018.

Målet är att reformen av åklagarväsendet ska träda i kraft under året 2019. Då införs också det förnyade specialiståklagarsystemet.

Snabb hantering av brottmål påbörjades i full skala i hela landet 1.9.2018.

 
Publicerad 10.1.2019
Tillbaka till början |