Utbildningen vid åklagarväsendet

Åklagarväsendet är en högklassig organisation bestående av sakkunniga. Personalens kunnande stöds genom en omfattande och mångsidig utbildning.Utbildningen skräddarsys för åklagarväsendets behov genom att beakta förändringar i den nationella och internationella verksam-hetsomgivningen samt genom ett omfattande samarbete med intressentgrupperna.

Hörnstenen i åklagarväsendets professionella kunnande består av utbildningsprogrammen Åklagar-start och Kärnan i åklagararbetet. På dessa program grundar sig fortsättnings- och den fördjupade utbildningen.

Via jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi rekryterar åklagarämbetena nya åklagare till sex månaders tidsbundna tjänster som biträdande åklagare. Inskolningen av nya åklagare sker i Åklagar-start utbildningsprogrammet.

Utbildningsprogrammet Åklagar-start bygger på nätkurser, utbildningsdagar och inlärning i arbetet. Utbildningsprogrammet innehåller ett omfattande inskolningsprogram. För planeringen och förverkligandet av inskolningsprogrammet står biträdande åklagarens personliga tutor och chef. Efter att utbildningsprogrammet är slutfört kan biträdande åklagaren ansöka om en tjänst som häradsåklagare. Åklagarväsendet erbjuder sin personal utmärkta utbildningsmöjligheter för att utveckla kunnandet, för specialisering samt internationell verksamhet.

Åklagarväsendets motto är: Kunnande är nyckeln till allting.

Mer information: koulutus.vksv(at)oikeus.fi

 
Publicerad 6.2.2018