Ärenden som handläggs vid ämbetsverket

Vid sidan av sina övriga uppgifter handlägger Riksåklagarämbetet brottmål som normalt förs till åtalsprövning och driver vid behov mål vid domstolar i olika delar av Finland. De brottmål som behandlas av Riksåklagarämbetet är viktiga ur samhällets synvinkel. Statsåklagaren är åklagare också i mål som hovrätten behandlar i första instans. Hit räknas tjänstebrott som begåtts av vissa högre tjänstemän. Med de åklagaruppgifter som anges ovan arbetar 13 statsåklagare.

Brott mot yttrandefriheten

Enligt lagen om yttrandefrihet beslutar riksåklagaren om åtal ska väckas alltid när det är fråga om brott som grundar sig på innehållet i ett publicerat meddelande och som hör under allmänt åtal. I praktiken avgörs ärenden som gäller yttrandefrihet av biträdande riksåklagaren.

Typiska brott mot yttrandefriheten i vilka riksåklagaren har uteslutande åtalsrätt är hets mot folkgrupp, brott mot trosfrid och offentlig uppmaning till brott samt chefredaktörsförseelser i anslutning till dessa.

Ändringsprövning och andra klagomål

Riksåklagaren kan med stöd av 11 § 2 mom. i lagen om rättegång i brottmål och 10 § i lagen om allmänna åklagare på eget initiativ eller exempelvis med anledning av ett klagomål ta upp ett ärende som en underlydande åklagare har avgjort till ny behandling. I dessa s.k. ändringsprövningsärenden är det fråga om att klaganden är missnöjd med resultatet av åklagarens åtalsprövning. Klagomål kan anföras också över andra åklagarförfaranden. Det kan då vara fråga om bedömningen av ett förfarandes laglighet eller innebörden av begreppet god åklagarsed.

Se också: Anvisningar för klagande


 
Publicerad 3.9.2013