Anvisningar för klagande

Om åklagaren har beslutat att inte väcka åtal har målsäganden rätt att själv väcka åtal för brottet och på så sätt få ärendet upptaget till domstolsbehandling. Målsäganden kan också klaga hos riksåklagaren över åtalseftergiften, och denne har rätt att på nytt uppta ärendet till avgörande.

Klagomål kan anföras också över andra åklagarförfaranden. Det kan vara fråga om bedömning av ett förfarandes laglighet eller innebörden av begreppet god åklagarsed.

Ett klagomål ska göras skriftligen och som hjälp kan användas följande pdf-blankett:
Klagomål till Riksåklagarämbetet (pdf, 0.12 Mt)

I klagoskriften ska ärendeförloppet beskrivas i korthet: vilket beslut eller förfarande som klaganden anser vara fel och på vilket sätt det är felaktigt och vad klaganden önskar att ska åtgärdas i ärendet. Det är önskvärt att klaganden till klagomålet fogar de beslut eller andra handlingar som gäller ärendet.

Klagandens underskrift samt kontaktuppgifter ska framgå av skriften. Klagomålet kan skickas per post eller lämnas till Riksåklagarämbetets registratur. Avgörandet sänds per post till klaganden samtidigt som bilagorna skickas tillbaka.

Klagomål kan också skickas per e-post till: vksv(at)oikeus.fi

Att skicka skyddad e-post

Ett klagomål kan leda till åtal, åtalsförordnande, skriftlig varning, anmärkning, uppfattning (vilket innebär att laglighetsövervakaren meddelar sin uppfattning i klandrande eller vägledande syfte eller fäster uppmärksamhet vid vissa omständigheter med tanke på framtiden), begränsning av utredningen eller ett principiellt ställningstagande.

Riksåklagarämbetet

Fågerviksgränden 4
00530 Helsingfors

öppet 8.0016.15

Telefon:

029 562 0800 växel
029 562 0840 (kundbetjäning kl 9–11)
029 562 0810 registratur
029 562 0820 information

Fax:

029 562 0888

E-post:

vksv(at)oikeus.fi

 
Publicerad 26.7.2017
Tillbaka till början |